Oferta pracy: mostowiec

Do pobrania prezentacja: Plan Rozwoju Sieci Drogowej

NOW-EKO posiada interdyscyplinarny zespół, który wszechstronnie i wielobranżowo prowadzi najbardziej złożone projekty. Kompleksowo prowadzimy inwestorów przez cały proces realizacji inwestycji, od wstępnych założeń, koncepcji, analiz ekonomicznych poprzez projektowanie, tworzenie montaży finansowych po nadzory autorskie, inwestorskie czy też rozliczanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzięki dużemu zespołowi pracującemu na stałe w naszym biurze możemy pozwolić sobie na elastyczność działań i załatwienia problemów „od ręki", niezależnie od branży czy złożoności tematu. Oprócz stałej kilkunastoosobowej kadry wspieramy się zewnętrznymi specjalistami w rozmaitych branżach.
Dla wszystkich zlecanych przedsięwzięć, we wszystkich branżach, zajmujemy się uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, prowadzeniem nadzoru autorskiego, czy też fachowym doradztwem.
Podstawowy zakres świadczonych przez nas usług:

Branża sanitarna:
Projekty budowlano-wykonawcze:

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieci gazowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • przepompownie, pompownie,
 • stacje gazowe,
 • odwodnienia terenu wraz z zagospodarowaniem wód opadowych,
 • oczyszczania i magazynowania ścieków sanitarnych i technologicznych,
 • zbiorniki retencyjne,

a także

 • operaty wodno-prawne,
 • inwentaryzacje,
 • koncepcje, projekty wstępne,
 • kosztorysy inwestorskie.

Branża drogowo-mostowa:
Projekty budowlano-wykonawcze:

 • drogi, ulice, ronda,
 • mosty, przepusty, kładki, mury oporowe,
 • ciągi pieszo - rowerowe, ścieżki rowerowe,
 • zagospodarowanie brzegów jezior,
 • parkingów i placów,
 • projekty zabezpieczenie osuwisk,

a także

 • projekty organizacji ruchu,
 • inwentaryzacje,
 • wizualizacje,
 • koncepcje, projekty wstępne,
 • kosztorysy inwestorskie.

Branża elektro-energetyczna i telekomunikacyjna:
Projekty budowlano – wykonawcze:

 • Projekty sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • Projekty sieci oświetlenia drogowego, w tym latarń solarnych,
 • Projekty sieci teletechnicznych,
 • Projekty sygnalizacji świetlnej,
 • Projekty elektrycznych instalacji w obiektach kubaturowych.

Branża konstrukcyjna i architektoniczna:
Projekty budowlano – wykonawcze:

 • Zagospodarowanie terenu,
 • budynki handlowe, biurowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne,
 • kompleksy sportowo-rekreacyjne, place zabaw,
 • obiekty małej infrastruktury.
 • rozbiórki budynków,
 • konstrukcji oporowych, obudowy głębokich wykopów, wzmocnień fundamentów,

a także

 • inwentaryzacje,
 • studia, analizy i ekspertyzy projektowe,
 • koncepcje, projekty wstępne,
 • kosztorysy inwestorskie.

Opracowania środowiskowe, analizy ekonomiczne, dokumenty planistyczne:

 • studia wykonalności – sporządziliśmy ponad 50 opracowań studyjnych, z czego 100% uzyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Z powyższych tylko dwie nie otrzymało dofinansowania z przyczyn rezygnacji przez inwestora. Najczęściej pojawiająca się tematyka: drogi, wodociągi, kanalizacje, turystyka, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie jezior, kompleksy sportowo-rekreacyjne, tereny inwestycyjne, biogazownie, OZE, linie energetyczne,
 • analizy ekonomiczne,
 • wielowariantowe opracowania ekonomiczno-techniczne,
 • wnioski o dotację ze środków UE oraz programów finansujących przedsięwzięcia inwestycyjne,
 • raporty OOŚ,
 • karty informacyjne przedsięwzięć,
 • inwentaryzacje szaty roślinnej oraz projekty zieleni,
 • projektowanie w zakresie architektury krajobrazu,
 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z tematyką środowiskową.
 • dokumenty strategiczne,
 • plany rozwoju sieci drogowych,
 • projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.